Alm. Brands persondatapolitik

Formålet med Alm. Brands persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Alm. Brand har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, vi behandler. Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

De enkelte selskaber i Alm. Brand Koncernen er dataansvarlige for deres respektive personoplysninger. Her ser du, hvilke selskaber Alm. Brand omfatter:

• Alm. Brand Forsikring A/S, CVR nr. 10526949

• Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, CVR nr. 64145711

• Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512

• Alm. Brand Leasing A/S, CVR nr. 26663660

Du kan kontakte alle selskaberne i Alm. Brand Koncernen på adressen Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefon 35 47 47 47 eller e-mail almbrand@almbrand.dk.

Har du spørgsmål til vores databeskyttelsesrådgiver?

Alm. Brand har en databeskyttelsesrådgiver. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller til dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Det kan ske på e-mail databeskyttelsesraadgiver@almbrand.dk, på direkte telefon 35 46 86 07 eller pr. brev til ovennævnte adresse mærket ”att.: Databeskyttelsesrådgiveren”.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Er du endnu ikke kunde i Alm. Brand, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov, udarbejde tilbud om et eller flere finansielle produkter samt målrette vores markedsføring og rådgivning over for dig. Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.

Når du er kunde i Alm. Brand, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at:

• kunne identificere og servicere dig som kunde, herunder indgåelse og administration af vores aftaler, med rådgivning, både aktuelt, men også ved løbende at tilpasse og udvikle vores produkter og services til gavn for bl.a. dig.

• skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores eller tredjeparts produkter til dig.

• give os mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne rabat, risikoog kvalitetsstyring, kreditvurdering, vedligeholdelse, styring og udvikling af vores ITsystemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling.

• gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter o.lign.

• opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af bl.a. personoplysninger, f.eks. i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt skatteindberetning.

Er du erhvervskunde, indhenter vi oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Vi behandler også oplysninger om personer, som ikke har et direkte kundeforhold til Alm. Brand, men som på anden måde har en tilknytning til produkter eller kunder. Det drejer sig f.eks. om medforsikrede, begunstigede, skadelidte, vidner til forsikringsbegivenheder, kautionister eller kontaktpersoner.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores aftaler med dig efter Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Vi behandler også stamdata, herunder CPR-nr., og andre kategorier af personoplysninger jf. nærmere nedenfor samt oplysninger afgivet af dig ved kundetilfredshedsmålinger eller anden kundedialog på tværs af Alm. Brand-koncernens selskaber. Denne behandling sker på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a. samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Vi indsamler og behandler helbredsoplysninger fra myndigheder eller læge, så vi kan etablere og administrere dit kundeforhold samt skadebehandle inden for livs- og skadesforsikring. Det sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, stk. 2 litra a eller litra f. Vi vil også behandle dine oplysninger, når det er et krav i lovgivningen, f.eks. i den finansielle lovgivning. Det kan blandt andet ske på baggrund af reglerne om god skik og forsikringsformidling samt efter regler om hvidvask og terrorfinansiering eller skatteindberetninger. Det følger af Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1 litra c samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi behandler desuden dine personoplysninger, så vi kan udvikle vores forretninger og ydelser (fx styre vores forhold til kunder, udvikle vores tjenester, identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), varetage drift og vedligeholdelse af IT- systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse.

Vi benytter også profilering og automatiske afgørelser. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af IT-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret i henhold til Databeskyttelsesforordningen, artikel 22 og underlagt informationsforpligtelsen i Databeskyttelsesforordningen, artikel 13 og 14.

Når vores behandling af dine personoplysninger alene hviler på dit samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 1, litra a, har du ret til at tilbagekalde samtykket helt eller delvist. Det kan du gøre ved at kontakte dit Alm. Brand selskab på adressen Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefon 35 47 47 47 eller email almbrand@almbrand.dk. Tilbagekaldelse af samtykke kan indebære, at visse særlige kundefordele bortfalder.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

• Stamdata: f.eks. navn, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, pasnummer, afgivne samtykker, behovsafdækninger mv.

• Produkt- og kontraktdata: f.eks. forsikringspræmie, policeoplysninger, skadesforløb, depotoplysninger, betalingsforløb og -termin, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posterings-oplysninger, BBR-oplysninger mv.

• Økonomiske oplysninger: f.eks. lønoplysninger, RKI-registrering, indtægts- og formueforhold.

• Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger behandles i forbindelse med indtegning af skade- eller livsforsikring, skadesbehandling eller efter personskader eller ved sygdom og død. Oplysninger om fagforeningsforhold behandles, hvis det indgår som en del af aftalen, f.eks. for at opnå rabatter.

• Adfærdsdata: Oplysninger om din brug af vores hjemmesider, indsamlet via cookies. Du kan læse vores cookiepolitik her.

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi får oplysningerne på forskellig vis. Det afhænger af, hvilke finansielle produkter du har, og hvilket samtykker du har givet. Oplysningerne kan enten være givet af dig – enten direkte til ét selskab i Alm. Brand-koncernen eller indirekte via deling af dine oplysninger indenfor Alm. Brand-koncernen, eller de kan komme fra ejendomsdata, oplysninger fra tingbogen, bilbogen, Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne kan stamme fra e-mail og anden elektronisk post, cookies, fysiske dokumenter, personlig dialog med medarbejdere eller tredjepartsleverandører og ved optagelse af telefonsamtaler mellem dig og medarbejdere.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består. Videregivelse kan fx ske på din anmodning fra en agent eller formidler til et selskab i Alm. Brand Koncernen.

Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Videregivelse af data sker tillige til samarbejdspartnere på forsikringsområdet, fx lokale håndværkere eller andre leverandører af skadeservice som led i vurdering, udbedring eller erstatning af forsikringsdækkede skader samt til tredjeparter til brug for markedsføring.

Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS. I sidstnævnte situation såfremt leverandørerne har tiltrådt standard kontraktvilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS.

Alm. Brand videregiver herudover oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om at videregive oplysninger til Statsadvokaten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Motorregistret eller skattemyndighederne.

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 10 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud på et produkt fra et selskab i Alm. Brand-Koncernen og ikke i øvrigt er kunde, vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig blive slettet senest 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor du modtog tilbuddet, medmindre andet følger af tilbuddet. Det gælder dog ikke for oplysninger, som vi bruger til at sende dig markedsføring med dit samtykke.

Hvis du meddeler Alm. Brand, at du ikke ønsker at blive kunde i Alm. Brand, og ikke ønsker at blive kontaktet angående rådgivning eller markedsføring eller ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi alle oplysninger om dig, medmindre vi ifølge lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger. Dog vil vi gemme dit telefonnummer i 12 måneder alene for at sikre, at du ikke i denne periode på ny bliver kontaktet angående markedsføring.

Oplysninger behandlet i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering gemmes i 5 år fra forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

Hvad er dine rettigheder?

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet er.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser. Indsigelsesretten er nærmere beskrevet i Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder beskrevet ovenfor kan være begrænset som følge af anden lovgivning. Det gælder fx i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, som begrænser din indsigtsret.

Vi er bekendt med, at der til privatpersoner udbydes applikationer og portaler, som med få oplysninger om en person genererer indsigtsanmodninger ifølge Databeskyttelsesforordningen på vegne af den pågældende person. Vi finder ikke, at sådanne services opfylder hverken juridiske eller praktiske minimumskrav til en bindende henvendelse på vegne af en person. Vi behandler derfor ikke sådanne henvendelser om indsigtsret mv. men henviser i stedet til, at man henvender sig direkte til os for at få indsigt eller gøre brug af andre rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Alm. Brands databeskyttelsesrådgiver på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Alm. Brands behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 25. maj 2019.

Nyheder

Newsfeed Børsen

penge.borsen.dk
Newsfeed Børsen

penge.borsen.dk